رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۵۴ [متن،فیلم]
نوشته

رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۵۴ [متن،فیلم]   فعالیت با بانک سئوالات : طی درس شماره ۵۴  ما قصد داریم تا با بانک سئوالات آشنا شویم . شاید برای شما جالب و تازه باشد که می گوئیم بانک سئوالات ؟!!!! … Read More

رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۵۳ [متن و تصویر]
نوشته

رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۵۳ [متن و تصویر] فعالیت با اسلاید سئوالی Rating Scale یا نظر سنجی : طی درس شماره ۵۳  ما قصد داریم یک اسلاید سئوالی ایجاد کرده و درنهایت با سئوالات Rating Scale یا همان نظر … Read More

رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۵۲ [متن و تصویر]
نوشته

رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۵۲ [متن و تصویر] فعالیت با اسلاید سئوالی Sequence یا مرتب کردنی : طی درس شماره ۵۲  ما قصد داریم یک اسلاید سئوالی ایجاد کرده و درنهایت با سئوالات Sequence یا همان مرتب کردنی فعالیت … Read More