رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۴۷ [متن وتصویر]

رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۴۷ [متن وتصویر] فعالیت با اسلاید سئوالی True/False : طی درس شماره ۴۷ ما قصد داریم یک اسلاید سئوالی ایجاد کرده و درنهایت با سئوالات True/False یا همان درست و غلط فعالیت نمائیم . پس از … Read More

رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۴۶ [متن وفیلم]

رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۴۶ [متن وفیلم]   فعالیت با Quizing یا همان آزمون قسمت کارنامه یا Quiz Results : طی درس شماره ۴۶ ما قصد داریم در اسلاید سئوالی خویش به سراغ کارنامه یا همان Quiz Results رفته … Read More