رازهای کپتیویت ورژن 9 درس 50 [متن و تصویر]

رازهای کپتیویت ورژن 9 درس 50 [متن و تصویر] فعالیت با اسلاید سئوالی Matching یا جورکردنی : طی درس شماره 50  ما قصد داریم یک اسلاید سئوالی ایجاد کرده و درنهایت با سئوالات Matching یا همان جورکردنی فعالیت نمائیم . … Read More

رازهای کپتیویت ورژن 9 درس 47 [متن وتصویر]

رازهای کپتیویت ورژن 9 درس 47 [متن وتصویر] فعالیت با اسلاید سئوالی True/False : طی درس شماره 47 ما قصد داریم یک اسلاید سئوالی ایجاد کرده و درنهایت با سئوالات True/False یا همان درست و غلط فعالیت نمائیم . پس از … Read More