رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۵۱ [متن،فیلم]

رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۵۱ [متن،فیلم]   فعالیت با اسلاید سئوالی HotSpot یا کلیک کردنی : طی درس شماره ۵۱  ما قصد داریم سئوالات کلیک کردنی و طریقه ایجاد و تنظیم آنها را در محیط نرم افزار ادوب کپتیویت … Read More

رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۵۰ [متن و تصویر]

رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۵۰ [متن و تصویر] فعالیت با اسلاید سئوالی Matching یا جورکردنی : طی درس شماره ۵۰  ما قصد داریم یک اسلاید سئوالی ایجاد کرده و درنهایت با سئوالات Matching یا همان جورکردنی فعالیت نمائیم . … Read More

رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۴۷ [متن وتصویر]

رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۴۷ [متن وتصویر] فعالیت با اسلاید سئوالی True/False : طی درس شماره ۴۷ ما قصد داریم یک اسلاید سئوالی ایجاد کرده و درنهایت با سئوالات True/False یا همان درست و غلط فعالیت نمائیم . پس از … Read More

رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۴۶ [متن وفیلم]

رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۴۶ [متن وفیلم]   فعالیت با Quizing یا همان آزمون قسمت کارنامه یا Quiz Results : طی درس شماره ۴۶ ما قصد داریم در اسلاید سئوالی خویش به سراغ کارنامه یا همان Quiz Results رفته … Read More