رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۴۳ [متن وفیلم]

رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۴۳ [متن وفیلم]   فعالیت با Quizing یا همان آزمون ، قسمت های : ایجاد Quizing  سئوالات چند گزینه ای انواع سئوالات (Graded . Survey . Pretest ) برگه سئوالات و برگه نمره ها Numbering  … Read More

رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۴۲ [متن وفیلم]

رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۴۲ [متن وفیلم]   ادامه فعالیت باtraining یا همان آموزش در کپتیویت : طی درس ۴۲  قصد داریم تا پروژه training یا همان آموزش خود را از لحاظ بصری خلاقانه و زیباتر نمائیم .پس از … Read More

رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۴۱ [متن وفیلم]

رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۴۱ [متن وفیلم]   فعالیت باtraining یا همان آموزش در کپتیویت : طی درس ۴۱  قصد داریم تا راجع به training یا همان آموزش در کپتیویت ورژن ۹ با یکدیگر صحبت کنیم و آنرا بررسی … Read More

رازهای فعالیت با کپتیویت درس ۴۰ [متن وفیلم]

رازهای فعالیت با کپتیویت درس ۴۰ [متن وفیلم]   ادامه فعالیت با assessment یا همان ارزیابی در کپتیویت : طی درس ۴۰  قصد داریم تا نکات مهمی راجع به assessment یا همان ارزیابی را در کپتیویت بیان نمائیم .طی درس … Read More

رازهای فعالیت با کپتیویت درس ۳۹ [متن وفیلم]

رازهای فعالیت با کپتیویت درس ۳۹ [متن وفیلم]   آشنایی با assessment یا همان ارزیابی در کپتیویت : طی درس ۳۹  قصد داریم تا دربارهassessment یا همان ارزیابی در کپتیویت با یکدیگر صحبت کنیم و با یکدیگر یک پروژه ارزیابی را … Read More

شبیه سازی نرم افزار در کپتیویت ورژن۹ قسمت دوم [متن و فیلم]

شبیه سازی نرم افزار در کپتیویت ورژن۹ [متن و فیلم] قسمت دوم طی درس قبلی ما از لحظه اول فعالیت با کپتیویت ورژن ۹ تا زمان فشردن کلید END بر روی صفحه کلید را توضیح دادیم و کلیه فعالیت هایمان … Read More