شبیه سازی نرم افزار در کپتیویت ورژن۹ قسمت دوم [متن و فیلم]

شبیه سازی نرم افزار در کپتیویت ورژن۹ [متن و فیلم] قسمت دوم طی درس قبلی ما از لحظه اول فعالیت با کپتیویت ورژن ۹ تا زمان فشردن کلید END بر روی صفحه کلید را توضیح دادیم و کلیه فعالیت هایمان … Read More

شبیه سازی نرم افزار در کپتیویت ورژن۹ قسمت اول [متن و فیلم]

شبیه سازی نرم افزار در کپتیویت ورژن۹[متن و فیلم] قسمت اول ابتدا باید این نکته رو بادآوری کنیم که ما قبلا طی درس شماره ۴ این مطلب رو به صورت متن و تصویر به شما آموزش داده ایم ولی اینک … Read More

رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۳۸ [متن و فیلم ]

رازهایکپتیویت ورژن ۹ درس ۳۸ [متن و فیلم ]   فعالیت با اسلاید content01 : طی درس ۳۸  قصد داریم تا کار با اسلاید (content01) را در کپتیویت ورژن ۹با یکدیگر  بررسی نمائیم :ابتدا کپتیویت ورژن ۹ را باز کنید . از … Read More