آموزش نرم افزار تولید محتوای Adobe Captivate

آموزش نرم افزار تولید محتوای Adobe Captivate

🎷🎷توجه: هر کدام از آموزش ها که اخیرا در سایت قرار داده شده است حاوی کلمه 👈جدید 👉 در جلوی لینک آموزش است.

💿نرم افزار Adobe Captivete چیست؟

💿آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه 9مقدمه[متن،اینفوگرافیک،فیلم]

💿آموزش نرم افزار کپتیویت  نسخه 9درس1[اینفوگرافیک،متن]  نرم افزار تعاملی به چه معناست؟

💿آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه9 درس2[اینفوگرافیک و متن] آشنایی با سربرگ File

💿آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه9 درس 3[فیلم و متن]  آشنایی با منو Edit

💿آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه9 درس4[اینفوگرافیک و متن] آشنایی با شبیه سازی

💿آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه9 درس 5[اینفوگرافیک و متن] آشنایی با فارسی سازی

💿آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه9 درس6[اینفوگرافیک و متن] ایجاد یک پروژه ی خالی

💿آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه9 درس 7[فیلم و متن] آشنایی با منو View (جدید)