مقاله اهمیت خودسازی در دین مبین اسلام و آثار فردی و اجتماعی خودسازی

مقاله اهمیت خودسازی در دین مبین اسلام و آثار فردی و اجتماعی خودسازی درس خودسازی، ارتباط معنوی و اجتماعی پودمان تعلیم و تربیت در خانواده موضوع مقاله : اهمیت خودسازی در دین مبین اسلام و آثار فردی و اجتماعی خودسازی رشته … Read More

مقاله ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی

مقاله ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی درس مباحث ویژه اقتصاد اسلامی پودمان : اقتصاد خانواده موضوع مقاله :ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی، کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام اقتصادی   رشته مدیریت خانواده … Read More

مقاله بررسی نقش نظام تعلیم و تربیت در پرورش احساس مسئولیت در کودکان

مقاله بررسی نقش نظام تعلیم و تربیت در پرورش احساس مسئولیت در کودکان درس آماده سازی فرزندان برای آینده پودمان : حقوق خانواده موضوع مقاله:بررسی نقش نظام تعلیم و تربیت در پرورش احساس مسئولیت در کودکان رشته مدیریت خانواده فرمت … Read More

مقاله مدیریت کسب و کار و بهره وری پودمان مدیریت خانواده

مقاله درس مدیریت کسب و کار و بهره وری پودمان مدیریت خانواده (در عصر حاضر) پودمان : مدیریت خانواده در عصر حاضر موضوع مقاله : عوامل مؤثر بر پیشرفت و ترقی کسب و کار و اهمیت بهره‌وری و شاخص‌های مرتبط با … Read More

مقاله مهندسی عوامل انسانی،پودمان مدیریت خانواده

 مقاله مهندسی عوامل انسانی(ارگونومی)،پودمان مدیریت خانواده در عصر حاضر ارگونومی،… پودمان :مدیریت خانواده در عصر حاضر موضوع مقاله :تاریخچه علم ارگونومی و علل پیدایش این علم، علل اهمیت آن و حیطه و گسنره علم در زندگی روزمره   رشته مدیریت … Read More