رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۴۳ [متن وفیلم]

رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۴۳ [متن وفیلم]   فعالیت با Quizing یا همان آزمون ، قسمت های : ایجاد Quizing  سئوالات چند گزینه ای انواع سئوالات (Graded . Survey . Pretest ) برگه سئوالات و برگه نمره ها Numbering  … Read More