رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۵۰ [متن و تصویر]

رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۵۰ [متن و تصویر] فعالیت با اسلاید سئوالی Matching یا جورکردنی : طی درس شماره ۵۰  ما قصد داریم یک اسلاید سئوالی ایجاد کرده و درنهایت با سئوالات Matching یا همان جورکردنی فعالیت نمائیم . … Read More