تولید محتوا

آقای فرزاد شریفی

کارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان کردستان/
سابقه کار:۳ سال

تولید محتوا / گرافیست / برنامه نویس