اسفند ۰۵, ۱۳۹۶

منوی Home در نرم افزار Storyline (قسمت اول)

منوی Home در نرم افزار Storyline (قسمت اول) با com01 همراه باشید…🌷 😊

Read More
اسفند ۰۵, ۱۳۹۶

کپتیویت نسخه۹ درس ۲۹[متن وفیلم]

کپتیویت نسخه۹ درس ۲۹ [متن و فیلم ] آشنایی با نوشتن در حالت انیمیشنی در…

Read More
اسفند ۰۵, ۱۳۹۶

فایل PDF کتاب حرکات اصلاحی سه استاد (دکتر دانشمندی، علیزاده و قراخانلو)، فصل پنجم

فایل PDF کتاب حرکات اصلاحی سه استاد (دکتر دانشمندی، علیزاده و قراخانلو)، فصل پنجم با…

Read More
اسفند ۰۵, ۱۳۹۶

کپتیویت نسخه۹ درس ۲۸[متن وفیلم]

کپتیویت نسخه۹ درس ۲۸ [متن و فیلم ] آشنایی با تغییر اندازه پروژه ( برش…

Read More
اسفند ۰۵, ۱۳۹۶

ایجاد یک اسلاید جدید در نرم افزار تولید محتوای Storyline

ایجاد یک اسلاید جدید در نرم افزار تولید محتوای Storyline در این آموزش با روش…

Read More
اسفند ۰۵, ۱۳۹۶

منوی Home در نرم افزار Storyline (قسمت اول)

منوی Home در نرم افزار Storyline (قسمت اول) با com01 همراه باشید…🌷 😊

Read More
اسفند ۰۵, ۱۳۹۶

کپتیویت نسخه۹ درس ۲۹[متن وفیلم]

کپتیویت نسخه۹ درس ۲۹ [متن و فیلم ] آشنایی با نوشتن در حالت انیمیشنی در…

Read More
اسفند ۰۵, ۱۳۹۶

فایل PDF کتاب حرکات اصلاحی سه استاد (دکتر دانشمندی، علیزاده و قراخانلو)، فصل پنجم

فایل PDF کتاب حرکات اصلاحی سه استاد (دکتر دانشمندی، علیزاده و قراخانلو)، فصل پنجم با…

Read More
اسفند ۰۵, ۱۳۹۶

کپتیویت نسخه۹ درس ۲۸[متن وفیلم]

کپتیویت نسخه۹ درس ۲۸ [متن و فیلم ] آشنایی با تغییر اندازه پروژه ( برش…

Read More
اسفند ۰۵, ۱۳۹۶

ایجاد یک اسلاید جدید در نرم افزار تولید محتوای Storyline

ایجاد یک اسلاید جدید در نرم افزار تولید محتوای Storyline در این آموزش با روش…

Read More