دسامبر 15, 2017

آموزش تصویری ایجاد اسلاید سوالی Sequence Drag and Drop در اسلاید سوالی Graded

آموزش تصویری ایجاد اسلاید سوالی Sequence Drag and Drop در اسلاید سوالی Graded اسلاید Sequence Drag…

Read More
دسامبر 15, 2017

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه9 درس 12[متن و عکس]

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه9 درس 12[متن و عکس] آشنایی با آیکن Assets  ، Slide…

Read More
دسامبر 15, 2017

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه9 درس 11[متن و عکس]

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه9 درس 11[متن و عکس] آشنایی با شیوه ویرایش پروژه در…

Read More
دسامبر 15, 2017

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه9 درس 10[متن و عکس]

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه9 درس 10[متن و عکس] آشنایی با شیوه ویرایش پروژه در…

Read More
دسامبر 15, 2017

آموزش تصویری ایجاد اسلاید سوالی Matching Drop-Down در اسلاید سوالی Graded

آموزش تصویری ایجاد اسلاید سوالی Matching Drop-Down در اسلاید سوالی Graded اسلاید Matching Drop-Down چیست و چه…

Read More
دسامبر 15, 2017

آموزش تصویری ایجاد اسلاید سوالی Sequence Drag and Drop در اسلاید سوالی Graded

آموزش تصویری ایجاد اسلاید سوالی Sequence Drag and Drop در اسلاید سوالی Graded اسلاید Sequence Drag…

Read More
دسامبر 15, 2017

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه9 درس 12[متن و عکس]

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه9 درس 12[متن و عکس] آشنایی با آیکن Assets  ، Slide…

Read More
دسامبر 15, 2017

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه9 درس 11[متن و عکس]

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه9 درس 11[متن و عکس] آشنایی با شیوه ویرایش پروژه در…

Read More
دسامبر 15, 2017

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه9 درس 10[متن و عکس]

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه9 درس 10[متن و عکس] آشنایی با شیوه ویرایش پروژه در…

Read More
دسامبر 15, 2017

آموزش تصویری ایجاد اسلاید سوالی Matching Drop-Down در اسلاید سوالی Graded

آموزش تصویری ایجاد اسلاید سوالی Matching Drop-Down در اسلاید سوالی Graded اسلاید Matching Drop-Down چیست و چه…

Read More