دسامبر 15, 2017

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه9 درس 9[عکس و متن]

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه9 درس 9[عکس و متن] آشنایی با تنظیمات پروژه در کپتیویت…

Read More
دسامبر 15, 2017

فایل PDF کتاب حرکات اصلاحی سه استاد (دکتر دانشمندی، علیزاده و قراخانلو)، فصل دوم

فایل PDF کتاب حرکات اصلاحی سه استاد (دکتر دانشمندی، علیزاده و قراخانلو)، فصل دوم با…

Read More
دسامبر 15, 2017

کامتاسیا(Camtasia) درس 6 به همراه [متن و عکس]

کامتاسیا(Camtasia) درس 6 به همراه [متن و عکس] درس ششم کامتاسیا ورژن 9 آموزش فعالیت…

Read More
دسامبر 15, 2017

کامتاسیا(Camtasia) درس 5 به همراه [متن و عکس]

کامتاسیا(Camtasia) درس 5 به همراه [متن و عکس] درس پنجم کامتاسیا آموزش فعالیت با نوار…

Read More
دسامبر 15, 2017

آموزش کامتاسیا(Camtasia) درس 4 به همراه [متن و عکس]

کامتاسیا(Camtasia) درس 4 به همراه [متن و عکس] درس چهارم کامتاسیا آموزش فعالیت با نوار…

Read More
دسامبر 15, 2017

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه9 درس 9[عکس و متن]

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه9 درس 9[عکس و متن] آشنایی با تنظیمات پروژه در کپتیویت…

Read More
دسامبر 15, 2017

فایل PDF کتاب حرکات اصلاحی سه استاد (دکتر دانشمندی، علیزاده و قراخانلو)، فصل دوم

فایل PDF کتاب حرکات اصلاحی سه استاد (دکتر دانشمندی، علیزاده و قراخانلو)، فصل دوم با…

Read More
دسامبر 15, 2017

کامتاسیا(Camtasia) درس 6 به همراه [متن و عکس]

کامتاسیا(Camtasia) درس 6 به همراه [متن و عکس] درس ششم کامتاسیا ورژن 9 آموزش فعالیت…

Read More
دسامبر 15, 2017

کامتاسیا(Camtasia) درس 5 به همراه [متن و عکس]

کامتاسیا(Camtasia) درس 5 به همراه [متن و عکس] درس پنجم کامتاسیا آموزش فعالیت با نوار…

Read More
دسامبر 15, 2017

آموزش کامتاسیا(Camtasia) درس 4 به همراه [متن و عکس]

کامتاسیا(Camtasia) درس 4 به همراه [متن و عکس] درس چهارم کامتاسیا آموزش فعالیت با نوار…

Read More