آموزش تصویری کار با Trigger ها در نرم افزار Story line بخش Common (جابه جایی در اسلاید ها و Lightbox)

آموزش تصویری کار با Trigger ها در نرم افزار Story line بخش common Trigger چیست؟🤔 Trigger چه کاربردی دارد؟🤔 👈کار با Jump to slide  ،  Jump to scene  ، Light box slide با com01 همراه باشید…🙂🌷👇

آموزش تصویری کار با Trigger ها در نرم افزار Story line بخش common

آموزش تصویری کار با Trigger ها در نرم افزار Story line بخش common Trigger چیست؟🤔 Trigger چه کاربردی دارد؟🤔 👈کاربرد Change of states با com01 همراه باشید…🙂🌷👇   👈Trigger ها ابزارهای تعاملی در استوری لاین هستند.👉   بخش common تریگرها: … Read More