آموزش مجازی فارسی اول دبستان، بخش نشانه ها

نشانه لِ، لـِ …

درس افزار آموزشی فارسی اول دبستان شامل تدریس درس با صوت و خودآزمایی برای سنجش دانش آموز است.

👈بخشی از آموزش مجازی فارسی اول دبستان👉

ساخته شده توسط خانم حسینی(معلم)