اموزش مجازی تفکر و سبک زندگی پایه هشتم (مشترک دختران و پسران)

تفکر و سبک زندگی….🤔

بخش رسانه ها و تاثیر آنها بر زندگی…🎬📸🛰

ساخته شده توسط خانم یوسفی مقدم(معاون)

👈فعالیت 1👇