آموزش مجازی بخش مجموعه ها ریاضی دهم

بخشی از آموزش مجازی ریاضی دهم بخش مجموعه ها

  • تعریف مجموعه

  • انواع مجموعه

  • تعریف انواع مجموعه

  • تعریف بازه یا فاصله

 

این آموزش ، به صورت خیلی ساده و ابتدایی ساخته شده است تا بدانیم همه ی ما در هر سطحی قادر به ساخت آموزش های الکترونیک هستیم .

 

👈 بخشی از آموزش مجازی ریاضی دهم👇

ممکن است در برخی مرورگرها به درستی نمایش داده نشود.