آزمون سازی و انواع آزمون در نرم افزار تولید محتوای استوری لاین

🎷🎷توجه: هر کدام از آموزش ها که اخیرا در سایت قرار داده شده است حاوی کلمه 👈جدید 👉 در جلوی لینک آموزش است.

🎬ایجاد اسلاید سوالی در نرم افزار Storyline   قسمت اول … Graded

🎬ایجاد اسلاید سوالی در نرم افزار Storyline . قسمت دوم…. Survey 

🎬ایجاد اسلاید سوالی در نرم افزار Storyline . قسمت سوم…. Freeform

🎬ایجاد اسلاید سوالی در نرم افزار Storyline . قسمت چهارم…. Draw From Bank 

🎬آموزش تصویری ایجاد اسلاید سوالی درست و غلط(True / False)در اسلاید سوالی Graded

🎬آموزش تصویری ایجاد اسلاید سوالی Multiple Choice در اسلاید سوالی Graded

🎬آموزش تصویری ایجاد اسلاید سوالی Word Bank در اسلاید سوالی Graded

🎬آموزش تصویری ایجاد اسلاید سوالی Matching Drag and Drop در اسلاید سوالی Graded

🎬آموزش تصویری ایجاد اسلاید سوالی Sequence Drag and Drop در اسلاید سوالی Graded

🎬آموزش تصویری ایجاد اسلاید سوالی Sequence Drop down  در اسلاید سوالی Graded

🎬آموزش تصویری ایجاد اسلاید سوالی Numeric در اسلاید سوالی Graded

🎬آموزش تصویری ایجاد اسلاید سوالی Text Entry در اسلاید سوالی Freeform 

🎬آموزش ساخت پازل در نرم افزار تولید محتوای Storyline (جدید)