شبیه سازی نرم افزار در کپتیویت ورژن۹ قسمت اول [متن و فیلم]

شبیه سازی نرم افزار در کپتیویت ورژن۹[متن و فیلم] قسمت اول ابتدا باید این نکته رو بادآوری کنیم که ما قبلا طی درس شماره ۴ این مطلب رو به صورت متن و تصویر به شما آموزش داده ایم ولی اینک … Read More

رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۳۸ [متن و فیلم ]

رازهایکپتیویت ورژن ۹ درس ۳۸ [متن و فیلم ]   فعالیت با اسلاید content01 : طی درس ۳۸  قصد داریم تا کار با اسلاید (content01) را در کپتیویت ورژن ۹با یکدیگر  بررسی نمائیم :ابتدا کپتیویت ورژن ۹ را باز کنید . از … Read More

رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۳۷ [متن و فیلم ]

رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۳۷ [متن و فیلم ]   آشنایی با Rollover caption : طی درس ۳۷  قصد داریم تا درباره Rollover caption در کپتیویت ورژن ۹ می باشد با یکدیگر صحبت کرده و آنرا بررسی نمائیم : ابتدا کپتیویت … Read More