بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۲۲[متن و عکس]

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۲۲[متن و عکس ] آشنایی با تغییر رنگ نوشته…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۲۱[متن و عکس]

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۲۱[متن و عکس ] آشنایی با نحوه حذف عناصر در…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۲۰[متن و عکس]

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۲۰[متن و عکس ] آشنایی با کتابخانه در کپتیویت ورژن…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۱۹[متن و عکس]

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۱۹[متن و عکس ] آشنایی با ویرایش فایل صوتی…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۱۸[متن ]

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۱۸[متن ] آشنایی با ضبط صدا در کپتیویت ورژن ۹🙂…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۲۲[متن و عکس]

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۲۲[متن و عکس ] آشنایی با تغییر رنگ نوشته…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۲۱[متن و عکس]

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۲۱[متن و عکس ] آشنایی با نحوه حذف عناصر در…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۲۰[متن و عکس]

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۲۰[متن و عکس ] آشنایی با کتابخانه در کپتیویت ورژن…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۱۹[متن و عکس]

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۱۹[متن و عکس ] آشنایی با ویرایش فایل صوتی…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۱۸[متن ]

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۱۸[متن ] آشنایی با ضبط صدا در کپتیویت ورژن ۹🙂…

Read More