بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۲۲[متن و عکس]

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۲۲[متن و عکس ] آشنایی با تغییر رنگ نوشته…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

سناریو چیست و چگونه سناریو بنویسم؟[متن و عکس]

سناریو چیست و چگونه سناریو بنویسم؟[متن و عکس]   آشنایی با سناریو ، چگونه بتوانیم…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۲۱[متن و عکس]

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۲۱[متن و عکس ] آشنایی با نحوه حذف عناصر در…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۲۰[متن و عکس]

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۲۰[متن و عکس ] آشنایی با کتابخانه در کپتیویت ورژن…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۱۹[متن و عکس]

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۱۹[متن و عکس ] آشنایی با ویرایش فایل صوتی…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۲۲[متن و عکس]

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۲۲[متن و عکس ] آشنایی با تغییر رنگ نوشته…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

سناریو چیست و چگونه سناریو بنویسم؟[متن و عکس]

سناریو چیست و چگونه سناریو بنویسم؟[متن و عکس]   آشنایی با سناریو ، چگونه بتوانیم…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۲۱[متن و عکس]

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۲۱[متن و عکس ] آشنایی با نحوه حذف عناصر در…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۲۰[متن و عکس]

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۲۰[متن و عکس ] آشنایی با کتابخانه در کپتیویت ورژن…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۱۹[متن و عکس]

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۱۹[متن و عکس ] آشنایی با ویرایش فایل صوتی…

Read More