رازهای کپتیویت ورژن 9 درس 42 [متن وفیلم]

رازهای کپتیویت ورژن 9 درس 42 [متن وفیلم]   ادامه فعالیت باtraining یا همان آموزش در کپتیویت : طی درس 42  قصد داریم تا پروژه training یا همان آموزش خود را از لحاظ بصری خلاقانه و زیباتر نمائیم .پس از … Read More

رازهای فعالیت با کپتیویت درس 40 [متن وفیلم]

رازهای فعالیت با کپتیویت درس 40 [متن وفیلم]   ادامه فعالیت با assessment یا همان ارزیابی در کپتیویت : طی درس 40  قصد داریم تا نکات مهمی راجع به assessment یا همان ارزیابی را در کپتیویت بیان نمائیم .طی درس … Read More