شبیه سازی نرم افزار در کپتیویت ورژن۹ قسمت دوم [متن و فیلم]

شبیه سازی نرم افزار در کپتیویت ورژن9 [متن و فیلم] قسمت دوم طی درس قبلی ما از لحظه اول فعالیت با کپتیویت ورژن 9 تا زمان فشردن کلید END بر روی صفحه کلید را توضیح دادیم و کلیه فعالیت هایمان … Read More

شبیه سازی نرم افزار در کپتیویت ورژن9 قسمت اول [متن و فیلم]

شبیه سازی نرم افزار در کپتیویت ورژن9[متن و فیلم] قسمت اول ابتدا باید این نکته رو بادآوری کنیم که ما قبلا طی درس شماره 4 این مطلب رو به صورت متن و تصویر به شما آموزش داده ایم ولی اینک … Read More

رازهای کپتیویت ورژن 9 درس 38 [متن و فیلم ]

رازهایکپتیویت ورژن ۹ درس ۳8 [متن و فیلم ]   فعالیت با اسلاید content01 : طی درس ۳8  قصد داریم تا کار با اسلاید (content01) را در کپتیویت ورژن ۹با یکدیگر  بررسی نمائیم :ابتدا کپتیویت ورژن 9 را باز کنید . از … Read More

رازهای کپتیویت ورژن 9 درس 37 [متن و فیلم ]

رازهای کپتیویت ورژن ۹ درس ۳7 [متن و فیلم ]   آشنایی با Rollover caption : طی درس ۳7  قصد داریم تا درباره Rollover caption در کپتیویت ورژن ۹ می باشد با یکدیگر صحبت کرده و آنرا بررسی نمائیم : ابتدا کپتیویت … Read More