بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

ایجاد اسلاید سوالی در نرم افزار Storyline . قسمت دوم…. Survey

ایجاد اسلاید سوالی در نرم افزار Storyline . قسمت دوم…. Survey در Storyline چند نوع…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

ایجاد اسلاید سوالی در نرم افزار Storyline . قسمت اول… Graded

ایجاد اسلاید سوالی در نرم افزار Storyline. قسمت اول… Graded در Storyline چند نوع اسلاید…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

برخی از بهترین نرم افزارهای آزمون ساز

برخی از بهترین نرم افزارهای آزمون ساز آزمون سازی الکترونیکی چه اهمیتی دارد ؟ آزمون…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

ایجاد اسلاید سوالی در نرم افزار Storyline . قسمت دوم…. Survey

ایجاد اسلاید سوالی در نرم افزار Storyline . قسمت دوم…. Survey در Storyline چند نوع…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

ایجاد اسلاید سوالی در نرم افزار Storyline . قسمت اول… Graded

ایجاد اسلاید سوالی در نرم افزار Storyline. قسمت اول… Graded در Storyline چند نوع اسلاید…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

برخی از بهترین نرم افزارهای آزمون ساز

برخی از بهترین نرم افزارهای آزمون ساز آزمون سازی الکترونیکی چه اهمیتی دارد ؟ آزمون…

Read More