بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

کامتاسیا(Camtasia) درس ۶ به همراه [متن و عکس]

کامتاسیا(Camtasia) درس ۶ به همراه [متن و عکس] درس ششم کامتاسیا ورژن ۹ آموزش فعالیت…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

کامتاسیا(Camtasia) درس ۵ به همراه [متن و عکس]

کامتاسیا(Camtasia) درس ۵ به همراه [متن و عکس] درس پنجم کامتاسیا آموزش فعالیت با نوار…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

آموزش کامتاسیا(Camtasia) درس ۴ به همراه [متن و عکس]

کامتاسیا(Camtasia) درس ۴ به همراه [متن و عکس] درس چهارم کامتاسیا آموزش فعالیت با نوار…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

آموزش کامتاسیا(Camtasia) درس ۳ به همراه [متن و عکس]

کامتاسیا(Camtasia) درس ۳ به همراه [متن و عکس] درس سوم کامتاسیا آموزش فعالیت با نوار…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

کامتاسیا(Camtasia) درس ۲ به همراه [متن و فیلم]

کامتاسیا(Camtasia) درس ۲ به همراه [متن و فیلم] درس دوم کامتاسیا آموزش فعالیت با نوار…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

کامتاسیا(Camtasia) درس ۶ به همراه [متن و عکس]

کامتاسیا(Camtasia) درس ۶ به همراه [متن و عکس] درس ششم کامتاسیا ورژن ۹ آموزش فعالیت…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

کامتاسیا(Camtasia) درس ۵ به همراه [متن و عکس]

کامتاسیا(Camtasia) درس ۵ به همراه [متن و عکس] درس پنجم کامتاسیا آموزش فعالیت با نوار…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

آموزش کامتاسیا(Camtasia) درس ۴ به همراه [متن و عکس]

کامتاسیا(Camtasia) درس ۴ به همراه [متن و عکس] درس چهارم کامتاسیا آموزش فعالیت با نوار…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

آموزش کامتاسیا(Camtasia) درس ۳ به همراه [متن و عکس]

کامتاسیا(Camtasia) درس ۳ به همراه [متن و عکس] درس سوم کامتاسیا آموزش فعالیت با نوار…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

کامتاسیا(Camtasia) درس ۲ به همراه [متن و فیلم]

کامتاسیا(Camtasia) درس ۲ به همراه [متن و فیلم] درس دوم کامتاسیا آموزش فعالیت با نوار…

Read More