تعداد صفحات: ۱۵ / حجم فایل: ۷۶۳KB

برای دریافت فایل فوق به صورت رایگان، اینجا کلیک کنید.

رمز فایل: com01.ir

بخشی از کتاب

فصل ۱ : رویکردهای ساختاری و عملکردی عدم تعادل عضلانی

عملکرد درونی در مقابل عملکرد بیرونی

تعادل عضلانی در عملکرد و پاتولوژی

نظریه های عدم تعادل عضلانی

خلاصه

بخش اول :

در مورد عدم تعادل عضلانی چندین مکتب  فکری وجود دارد. هر رویکرد از نظریه متفاوتی به عنوان پایه و اساس خود استفاده می کند. نظریه ولادیمیر جاندا براساس پیش زمینه او به عنوان یک نورولوژیست و فیزیوتراپیست بود. جاندا یک محقق و نویسنده پر کار و پر ثمر و هم چنان یک درمانگر و یک آموزگار بود. همان گونه که در ادبیات حاضر به خوبی به آن پرداخته شده، جاندا از روی تواضع اغلب کارهای دیگران را پایه علمی رویکرد طبی اسکلتی عضلانی که در تجارب بالینی کرده بود، عنوان می کرد. جاندا با استفاده از دانش وافر خود توانست یک تغییر نظریه از رویکرد ساختاری به یک رویکرد عملکردی را خلق نماید. بخش اول اصول علمی رویکرد جاندا به عدم تعادل عضلانی را شرح می دهد. جاندا اغلب به کارهای (علمی) خواهر کِینی[۱]، بوبات ها[۲]، کندال ها[۳]، فریمن و وایک[۴]، وویتا[۵]، براگر[۶] و دوست و همکار طولانی مدت خود، کارل لوویت[۷] رجوع می کرد. مطالب هر فصل به توضیح اصول علمی رویکرد جاندا به دستگاه عصبی عضلانی و شناخت او از سندروم های عدم تعادل عضلانی کمک می کند. فصل اول رویکرد های فلسفی حاضر به عدم تعادل عضلانی و نحوه ارتباط رویکرد جاندا با این مکاتب فکری را توضیح می دهد. جاندا آموخته بود که عدم تعادل عضلانی بر اصول نوروفیزیولوژیکی کنترل و رشد حرکتی استوار است. او معتقد بود که دستگاه حسی حرکتی، شامل دستگاه حسی و دستگاه حرکتی است که نمی توانند به طور جدا از یکدیگر عمل نمایند و او بر اهمیت حس عمقی مناسب تاکید می کرد. فصل دوم نقش حیاتی دستگاه حسی حرکتی را در کنترل حرکت انسان و هم چنین به وجود آوردن سندرم های عدم تعادل عضلانی توصیف می کند. یکی از مهم ترین کارهای بالینی جاندا در ارزشیابی و درمان، یافتن زنجیره های عضلانی و تاثیر آن ها بر پاتولوژی و عملکرد بود. فصل سوم مروری بر مفهوم عکس العمل های زنجیره ای در بدن انسان دارد و زنجیره های مفصلی، عضلانی و نورولوژیکی را توضیح می دهد. حال آن که فصل چهارم طبقه بندی جاندا از عدم تعادل عضلانی را به واسطه پاتولوژی و پاتومکانیک معرفی می نماید. جاندا با ترکیب تحقیق با تجارب بالینی، طبقه بندی خود در سندرم های عدم تعادل عضلانی را به وجود آورد. این روش طبقه بندی مهم ترین جنبه رویکرد جاندا است. که در واقع به دلیل آن شهرت و اعتباراتی را کسب کرده است اگر چه او اغلب کار دیگران را به جای کار خود بیان می کرد و سند قرار می داد.


[۱] .Sister kinney

[۲] .The Bobaths

[۳] .The Kendalls

[۴] .Freeman and Wyke

[۵] .Vojta

[۶] .Brugger

[۷] .Karel Lewit