فایل PDF و Word کتاب ارزیابی و درمان عدم تعادل عضلانی-رویکرد جاندا، ترجمه مهدی قیطاسی-فصل پنجم

فایل PDF  و Word کتاب ارزیابی و درمان عدم تعادل عضلانی-رویکرد جاندا ( ترجمه مهدی قیطاسی)-فصل پنجم

با com01 همراه باشید…🙂🌷👇

👈Com01 در قالب یک تیم مشغول به انجام کلیه امور مربوط به تولید محتوا است.👉

هدف com01 ایجاد راحتی و در دسترس قرار دادن محتواهای مورد نیاز برای کاربران است، همچنین com01 در حال تلاش برای فرهنگ سازی محافظت از محیط زیست است و با تولید کتاب های الکترونیکی و اندرویدی سعی دارد تا قدم کوچکی در این راستا بردارد.

👈فایل PDF مربوطه ، مربوط به کتاب ارزیابی و درمان عدم تعادل عضلانی-رویکرد جاندا “ترجمه دکتر مهدی قیطاسی” است.👉

 این فایل که کلیه موارد نوشته شده در فصل 5 این کتاب را شامل می شود ، و بدون هیچ کم و کاستی از مطالب کتاب اصلی نوشته شده است.

بخشی از کتاب👇

فصل پنجم

فصل 5: ارزیابی عملکردی عدم تعادل عضلانی
  1. تحلیل عضلانی وضعیت بدنی ایستاده
  2. ارزشیابی تعادل
  3. ارزشیابی راه رفتن
  4. خلاصه

بخش دوم

ارزیابی عملکردی عدم تعادل عضلانی

ارزیابی عملکردی عدم تعادل عضلانی شامل سابقه بیمار و شکایت های او، روند ارتوپدی و مهم ترین آن ها، مشاهدات بصری و معاینات دستی است. آزمایشات در بردارنده جمع آوری بخش های کوچک اطلاعاتی، بدون توجه به این که چه میزان بدیهی به نظر برسند و ترکیب آن ها به صورت یک سناریو که سبب شناسی و پاتومکانیزم های احتمالی مشکلات بیمار را توصیف نماید می باشد. ارزیابی عملی نه تنها به مهارت های گوناگون و درک علمی عمیق از عناوینی که در بخش یک، بحث شدند نیاز دارد بلکه همچنین نیازمند درک روشن از آناتومی عملکردی و حرکت شناسی آن می باشد.

چهار فصل بخش دوم بر مهارت های بصری و معاینه دستی تاکید دارند که درمانگر برای ارزیابی دقیق و سازماندهی قانونمند الگوهای حرکتی غلط به آن ها نیاز دارد تا یک چهار چوب بالینی جهت تشخیص و درمان به وجود آورد. مهارت های لازم جهت ادغام زیر مجموعه های بصری و معاینه دستی به یک ارزشیابی ارتوپدی ممکن است نگران کننده باشد اما با انی وجود با تمرین دقیق امکان پذیر است. پیشرفت های تکنیکی بزرگی در ارزیابی وضعیت بدنی و راه رفتن در آزمایشگاه های تحقیقی دیدگاه های جدید و اندازه های عینی را برای دستگاه حرکتی فراهم نموده است، که برخی از آن ها مشاهدات تجربی قبلی را ثابت یا رد می کنند. به هر حال، وقتی مشاهده بصری و معاینه دستی ماهرانه فراگرفته و انجام شوند بازخورد آنی و با ارزشی را در مورد سازگاری (تطابق)، جبران، یا الگوی وضعیتی که در آن دستگاه اسکلتی عضلانی در اثر یک مشکل جسمی یک تطابق دیسفانکشنی را نشان می دهد برای درمانگر فراهم می کنند. به طور خلاصه، آزمایش عملکردی دستگاه عضلانی پنجره ای را به کل دستگاه حسی حرکتی بیمار باز می نماید.

فصل 5 :تحلیل و ضعیت بدنی، تعادل و راه رفتن

تحلیل وضعیت بدنی ایستاده گنجینه ای از اطلاعات را برای درمانگر فراهم می نماید. همچنین سر نخ هایی را برای آزمون های بالینی بعدی، نظیر آزمون طول یا قدرت عضله یا ارزشیابی الگوهای حرکتی خاص فراهم می کند، تا آنچه مشاهده شده است را تائید یا رد نماید. تعادل کافی، زمان بندی و فراخوانی دستگاه عضلانی برای الگوی حرکتی روان و کارآمد الزامی است. عدم تعادل یا نقص در فراخوانی و هماهنگی عضلات در هر قسمتی از زنجیره حرکتی به عنوان الگوهای غلط و مصرف غیر موثر انرژی عنوان و معرفی می گردد. مشاهده و بررسی تخصصی تعادل یک اندام و راه رفتن اطلاعات مهمی در مورد احتمال اعمال فشارهای بیش از حد بر بخش های مهم یا فقدان ثبات عضلانی در زنجیره حرکتی به دست می دهد که ممکن است عامل ایجاد کننده یا تداوم درد های اسکلتی-عضلانی باشند. این فصل ارزیابی وضعیت بدنی استاتیک در حالت ایتساده و وضعیت بدنی داینامیک به هنگام تعادل و راه رفتن را توضیح می دهد. درمانگران باید همیشه در زمان ارزیابی دردهای مزمن، کل بدن و دستگاه حسی حرکتی را مد نظر قرار دهند. یک درمانگر می تواند حتی قبل از معاینه دستی بیمار، اطلاعات ارزشمندی را از موقعیت کلی دستگاه حسی حرکتی او جمع آوری نماید. در صورت داشتن تجربه، این ارزیابی در چند دقیقه قابل تمیل است. اگر چه تحلیل وضعیت بدنی به خودی خود یک کار تشخیصی نیست، اما یک راهنمای بالینی برای ارزیابی های بعدی و آزمون های تائیدی است.

تحلیل عضلانی وضعیت بدنی ایستاده

وضعیت بدنی، راستای تمام مفاصل بدن در ارتباط با یکدیگر در هر لحظه از زمان است (کندال، مک کریاری، و پرووانس 1993). همچنین می توان وضعیت بدنی را با توجه به عدم تعادل عضلانی شرح داد، با این فرض که راستای غلط می تواند سبب اعمال استرس[1] و استرین[2]  نامطلوب بر استخوان ها، مفاصل، رباط ها و عضلات گردد. از نقطه نظر بیومکانیکی عدم تعادل بین عضلات مخالف در وضعیت بدنی ایستاده، راستای بدنی را تغییر می دهد و بر وضعیت قرارگیری بخش هایی از بدن که بالا یا پایین ناحیه غلط هستند تاثیر معکوس دارد. از نظر عملکردی، دستگاه های عصبی، عضلانی و مفصلی یک واحد جدایی ناپذیر هستند، که جاندا آن را دستگاه حسی حرکتی نام گذاری کرد (به فصل دوم رجوع کنید). وضعیت بدنی استاتیک پنجره ای به شرایط کلی دستگاه عصبی مرکزی باز می کند، به این صورت که دستگاه عضلانی عامل ارتباط عملکردی بین دستگاه عصبی مرکزی و دستگاه اسکلتی مفصلی[3] است.  دستگاه عضلانی تاثیر زیادی بر دستگاه مفصلی و دستگاه عصبی مرکزی اعمال می کند و بر عکس. بنابراین، پاتولوژی عملکردی در هر بخش از دستگاه حسی حرکتی، با تغییر در عملکرد بخشی دیگر از دستگاه منعکس می شود. عمل اصلی عضلات برای ایجاد و کنترل حرکت، ثبات و حفاظت از مفاصل به وسیله دستگاه عصبی مرکزی تنظیم می شود.

دیسفانکشن در عضلات و دستگاه حرکتی در اث آسیب، استفاده بیش از حد در طول زمان، پاتولوژی و عادات بی حرکتی اغلب منجر به تغییرات قابل مشاهده ای در عملکرد عضله می گردد. به علاوه، عملکرد عضله در اثر دیسفانکشن مفصل معمولا الگوهای مشخصی از مهار یا اسپاسم ها، به همراه عملکرد حرکتی و کنترل وضعیتی ضعیف تر متعاقب آن را نشان می دهد (جاندا 1978، 1994، 1986الف، 1987؛ جاندا، فرانک، و لیبنسون 2007؛ برومانه و همکاران 2000؛ بایل و سینوت1991؛ گیل و کالاقان 1998؛ تازان و همکاران 1999؛ هیکیلا و آستروم 1996). عضلات ممکن است  به صورت بروز نقاط ماشه ای، عدم تعادل یا تغییر الگوهای حرکتی پاسخ دهند. عدم تعادل عضلانی اغلب منجر به تغییرات وضعیتی می شود که به علت تغییر در تون عضله در حالت استراحت است. برای درک روشن تر از شرایط دستگاه حرکتی و رابطه آن با علائم بیمار، تحلیل کامل عضلات الزامی است. درمانگران باید همواره در زمان ارزیابی دردهای مزمن، کل بدن و دستگاه حسی حرکتی را مد نظر قرار دهند. همان طور که پیش تر توضیح داده شد، پاتولوژی عملکردی هم موضعی و هم عمومی است و ممکن است تحت تاثیر چندین عکس العمل زنجیره ای باشد.

حین تحلیل عضلانی، درمانگر تقارن، طول و تون عضلات را مشاهده می کند، زیرا در بررسی عضلات در وضعیت بدنی استاتیک پاسخ به صورت فعالیت بیش از حد، تونیسیته بیش از حد (هایپرتونیسیته) و هایپرتروفی یا به صورت آتروفی، ضعف یا مهار می باشد. تحلیل دقیق و جامع شکل، توده و تون عضلات ممکن است سرنخ هایی در مورد میزان استفاده یا مشارکت عضله در یک الگوی حرکتی غلط را ارائه دهد. در زیر توصیفی از تحلیل عتی به شیوه ای ساختارمند شرح داده شده است. فصل 6 و 7 آزمون های تائیدی الگوی حرکت و طول عضله را توضیح می دهند. جدول 1-5 یک الگوریتم (الگوی) روشمند تحلیل وضعیت بدنی را نشان می دهد.

[1] .strain [2] .sprain [3] .Osteoarticular

برای دانلود فصل پنجم کتاب ارزیابی و عدم تعادل عضلانی-رویکرد جاندا  (PDF)روی دکمه زیر کلیک کنید.

تعداد صفحات :30  / حجم فایل : 2.26MB

 

برای دانلود فصل پنجم کتاب ارزیابی و عدم تعادل عضلانی-رویکرد جاندا  (Word)روی دکمه زیر کلیک کنید.

تعداد صفحات :30  / حجم فایل : 2.78MB

رمز فایل : com01.ir

👈در صورت دریافت نکردن لینک دانلود یا بروز مشکل برای دانلود فایل مربوطه پس از خرید، حتما با  شماره های زیر از طریق واتس آپ، تلگرام و یا پیامک در ارتباط باشید. پاسخگوی تماس تلفنی نیستیم. با تشکر 👇

09336108106

09388121612

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.